Üyelik Sözleşmesi

 ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

      Aşağıda şartlarını okuyacağınız bu sözleşme bir Özgürlük Kitap Kırtasiye Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin  www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesinin üyeleri arasında akdedilmiş olup, üyelerine hangi şartlarda hizmet vereceğini belirler. ozgurlukkitap.com kullanıcı ve/veya üyelerine ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetleri ww.ozgurlukkitap.com  alan adlı internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır. ozgurlukkitap.com'e üye olunması, ozgurlukkitap.com üyelik sözleşmesinin üye tarafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir.

 

        Bu üyelik sözleşmesi www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama ozgurlukkitap.com servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: ozgurlukkitap.com 'a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi,"üye"ve"ziyaretçileri de içerir.

 

ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

       1- Kullanıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

 

2- Kullanıcı ve/veya Üye, ozgurlukkitap.com tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının ozgurlukkitap.com üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

 

3- Kullanıcı ve/veya Üye, ozgurlukkitap.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, ozgurlukkitap.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

 

4- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal ozgurlukkitap.com 'a bildirmeyi; ozgurlukkitap.com 'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. Aksi takdirde ozgurlukkitap.com 'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilecektir.

 

6- Kullanıcı ve/veya, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

 

7- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ozgurlukkitap.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde ozgurlukkitap.com 'un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilir.

 

8- www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Özgürlük Kitap Kırtasiye Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye aittir. Kullanıcı ve/veya Üye, www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesini veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ozgurlukkitap.com 'un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

9- Kullanıcı ve/veya Üye, ozgurlukkitap.com 'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri her türlü içeriklerden Özgürlük Kitap Kırtasiye Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Özgürlük Kitap Kırtasiye Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

10- Kullanıcı ve/veya Üye, vereceği bilgilerin doğru olduğunu, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ozgurlukkitap.com  ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlaya-cağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen ozgurlukkitap.com  tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar  aynen rücu edilir.

 

11- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. ozgurlukkitap.com, kendi takdirine göre, www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

 

12- Kullanıcı ve/veya Üye, yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 

13- Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda ozgurlukkitap.com’dan herhangi bir hak talep edemez.

 

ozgurlukkitap.com'un Yetkileri

 

1- ozgurlukkitap.com her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı ozgurlukkitap.com sorumlu tutulamaz.

 

2- ozgurlukkitap.com, kayıtlarını eksik giren ve www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinin işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca ozgurlukkitap.com, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

 

3- www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ozgurlukkitap.com, kullanıcıların ve üyelerin, www.ozgurlukkitap.comalan adlı internet sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. ozgurlukkitap.com, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

 

4- ozgurlukkitap.com, kullanıcılardan ve/veya üyelerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir.

 

5- ozgurlukkitap.com 'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece ozgurlukkitap.com 'a veya ozgurlukkitap.com 'un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Bu reklamların kullanım yetkisi ise sadece ozgurlukkitap.com 'a aittir.

 

6- ozgurlukkitap.com  www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinin birçok yerinden kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. ozgurlukkitap.com, link verdiği, tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir.

 

7- ozgurlukkitap.com  kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır.

 

8- www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesine kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri ozgurlukkitap.com  ile internet sitesi üzerinden paylaşabilir. ozgurlukkitap.com  bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının ozgurlukkitap.com  ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri ozgurlukkitap.com  sistemden siler.

 

9- ozgurlukkitap.com  teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinde yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

 

10- ozgurlukkitap.com  kullanıcı ve/veya üye tarafından beyan edilen her türlü bilgiyi, www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinde ilan edilen Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistikî değerlendirmeler ve Özgürlük Kitap Kırtasiye Pazarlama Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne ait ozgurlukkitap.com  haricindeki sair markalar tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üye bizzat aksini talep etmediği sürece ozgurlukkitap.com  www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz ve Kullanıcı ve/veya üye bilgilerinin ozgurlukkitap.com  tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ozgurlukkitap.com , gerektiğinde kullanıcıya ait IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Şu kadar ki, ozgurlukkitap.com , yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin kendisinde bulunan IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

 

     ozgurlukkitap.com  kullanıcı ve/veya üye tarafından sağlanan kişisel bilgileri (ad, soyad, e-posta, telefon ve benzeri her türlü bilgiyi) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır.

 

Siparişlerinizi almak,

Ürün ve hizmetlerimizi sunmak,

Ödemelerinizi gerçekleştirmek,

Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, Bilgilerinizi güncellemek,

Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,

İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,

3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,

Yayınlar göndermek,

Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,

Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak,

Yeni içerikler hakkında bilgi vermek,

 

    Bu doğrultuda ozgurlukkitap.com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Şu kadar ki, kullanıcı ve/veya üye tarafından paylaşılan kişiler bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. ozgurlukkitap.com  tarafından iletilen ve/veya iletilecek olan yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusundaki işbu içeriklerdeki ticari elektronik iletileri kullanıcı almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise https://www.ozgurlukkitap.com bana özel/bilgilerim bölümünden Sms ile bilgilendirilmek istiyorum. Veya E-posta ile bilgilendirilmek istiyorum’ u işaretleyebilirsiniz. Bu bölümden ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde https://www.ozgurlukkitap.com bana özel/bilgilerim bölümünden iletişim bilgileri aracılığı ile ozgurlukkitap.com  ile irtibata geçerek kullanıcı isteklerini iletebilir.

 

Fesih ve Değişiklikler

 

    ozgurlukkitap.com  ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

 

   ozgurlukkitap.com  bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinde ve www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayar-lamalar ve güncellemeler www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesinde yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar www.ozgurlukkitap.com alan adlı internet sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş/değiştirilmiş/ ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

 

    Üye ozgurlukkitap.com  tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, ozgurlukkitap.com 'un ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve ozgurlukkitap.com  tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

 

İHTİLAF

 

    İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve KOCAELİ Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

 

TEBLİGAT ADRESLERİ

 

     Üyenin ozgurlukkitap.com 'a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.

 

    Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

 

     İşbu sözleşme nedeniyle ozgurlukkitap.com 'un üyenin kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın ozgurlukkitap.com  tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

 

YÜRÜRLÜK

 

     Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

Müşteri Hizmetleri
0262 999 57 94